Zelená úsporám

Podobně jako kotlíková dotace, tak i dotace Nová zelená úsporám je určena na výměnu neekologického zdroje za efektivní, ekologicky šetrný zdroj tepla. O dotaci lze žádat i samostatně pouze na kotel na biomasu. Není nutné kombinovat výměnu zdroje vytápění se zateplením apod. Dotace je poskytována plošně pro celou Českou republiku a je poskytována na zplyňovací kotle, automatické kotle na pelety a dokonce i na kvalitní interiérové kotle.
Dotaci lze získat pouze na materiály a výrobky, které jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Také instalaci kotle může provést pouze firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Více na www.nzu2013.cz. Při podpisu smlouvy o získání dotace se uživatele musí čestným prohlášením zavázat, že kotel bude provozovat po celou dobu udržitelnosti, případně jej vymění za jiný stejných parametrů.

 

V jaké výši je možné získat dotaci na kotel?

Podoblast podpory C.1.  (se zateplením)
Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Typ zařízení

Maximální výše dotace v Kč

Maximální míra podpory

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

50 000

75 %

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

100 000

75 %

Krbová kamna s ručním přikládáním

55 000

75 %

 

Podoblast podpory C.2 (bez zateplení)
Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Typ zařízení

Maximální výše dotace v Kč

Maximální míra podpory

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

40 000

55 %

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

80 000

55 %

Krbová kamna s ručním přikládáním

45 000

55 %

Výše podpory je uvedena v % způsobilých výdajů. Jednoduše jde o všechny výdaje související s dodávkou a instalací podporovaných zařízení (automatické kotle, zplyňovací kotle, krbová kamna s výměníkem). Způsobilé Výdaje na přípravu a zajištění realizace jako např. zpacování projektové dokumentace, energetický audit apod.

Dotace Nová zelená úsporám krok za krokem

1. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek
Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů
Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách Programu.

2. Vyplňte elektronickou žádost o podporu
Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu.1

3. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte Fondu nejpozději do 8 kalendářních dní ode dne elektronické evidence.

Dokumenty vyžadované při podání žádosti:

 • Veškeré dokumenty jsou Fondu předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak.
 • V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.Žádosti v oblasti C1,C2:
 • Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
 • List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90 dní
 • Doklad o právní subjektivitě – (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní)
 • Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.
 • Odborný posudek – dle specifikace Přílohy č. II/10.
 • Krycí list technických parametrů a výkaz výměr – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku.
 • Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle seznamu a vzorů dokumentů zveřejněných na internetových stránkách Programu.
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu – doklad, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele.

4. Bude provedena kontrola na fondu a vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory

5. Instalace výrobku odbornou firmou

6. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.
Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Dokumenty vyžadované k uzavření Smlouvy

 • Soupis faktur
 • Faktury za realizaci provedeného opatření
 • Doklad o ukončení realizace
 • Potvrzení o úhradě
 • Soupis provedených prací
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru - pouze pro oblast podpory A.
 • Dokumenty k veřejné podpoře
 • List vlastnictví k novostavbě
 • Aktualizovaný krycí list technických parametrů

7. Smlouva o poskytnutí podpory
Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory.
Tato smlouva obsahuje zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků, důvody pro odstoupení od Smlouvy.
Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.

8. Výplata dotace
Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Dotované kotle

Připravujeme....