Kotlíkové dotace

Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace, se rozšiřuje do různých krajů ČR. Dotace na kotle platí pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje a je poskytována na zplyňovací kotle a na automatické kotle na pelety.
Cílem Kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Týká se tzv. lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW.
Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje centrálně Státní fond životního prostředí (SFŽP) a konkrétní přihlášený kraj, kde Kotlíková dotace ve vyhlášené výzvě probíhá. SFŽP stanovuje pro všechny Kraje jednotné podmínky, za jakých se může dotace čerpat a také výše dotačních příspěvků, které se liší dle typů a parametrů podporovaných kotlů.
O Kotlíkovou dotaci si může zažádat pouze fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem, resp. spoluvlastníkem nemovitosti, která je určena k bydlení. Pro podnikatele a firmy není Kotlíková dotace určena. Dotace je poskytována formou jednorázové investiční účelové podpory a příjemce dotace musí projekt realizovat na území příslušného kraje.
Kotel pak musí splňovat předepsané maximální hodnoty emisí a minimální účinnost. Tyto parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí kotel na tuhá paliva splňovat minimálně 3. emisní třídu (nebo vyšší) dle ČSN EN 303-5. Poslední podmínkou je výběr pouze takového kotle, který je v době pořízení zapsán v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili požadované doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
                         

Číslo opatření

Typ kotle

Výše dotace [Kč]

A

kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 s automatickým dávkováním paliva

40 000

B

kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva

60 000

C

zplyňovací kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s akumulační nádobou

55 000

Kotlíková dotace krok za krokem

Žádost o Kotlíkovou dotaci musí být podána osobně na příslušném podacím místě. K žádosti se přikládá čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu nebo bytové jednotky a také o tom, že bude instalován pouze takový kotel, který je uveden v SVT. Pokud je žadatel pouze spoluvlastníkem domu, musí být také přiloženy souhlasy ostatních vlastníků nebo druhého z manželů, atp.
Dále musí žádost obsahovat fotodokumentaci stávajícího kotle, který bude vyměněn, a v této fázi by měl být ještě zapojen na otopnou soustavu a komínové těleso. Poslední dokladem je určení typu kotle včetně emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Podporovány jsou pouze emisní třídy 3, 4 nebo 5.
V případě splnění výše uvedených podmínek je následně nutné pro vyplacení dotace uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí dotace. K tomu je třeba si připravit následující dokumenty:

  • Čestné prohlášení žadatele o tom, že ke dni předložení žádosti nemá nedoplatky vůči státní správě.
  • Kopie smlouvy nebo jiný doklad o zřízení bankovního účtu, kam bude dotace vyplacena.
  • Aktuální výpis z Katastru nemovitostí – List vlastnictví k domu nebo bytové jednotce, kde bude kotel instalován, ne starší než 1 měsíc.
  • Originály nebo ověřené kopie faktur včetně dokladů o zaplacení vztahujících se k uznatelným nákladům.
  • Platný certifikát výrobku, který prokazuje plnění základních požadavků vyplývajících z nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. V případě kotle zakoupeného či vyrobeného mimo území ČR také Protokol o zkoušce výrobku vystavený akreditovanou laboratoří v souladu se Směrnicí 89/106/EHS. Tyto dokumenty Vám na vyžádání musí poskytnout dodavatel kotle.
  • Protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem. Proškolenou firmou se rozumí subjekt, který se prokáže dokladem o proškolení výrobcem.
  • Doklad o likvidaci stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci, ze které je patrné, že stávající kotel byl znehodnocen.